لیست اعضای هیئت مدیره

آقای محمد علی عادلی (کارشناس عمران)

مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره

 

خانم زینب مرادی ( کارشناس ارشد مشاوره)

نائب رئیس و عضو هئیت مدیره

 

آقای عابد مرادی ( کارشناس عمران)

عضو هئیت مدیره

 

خانم فاطمه عادلی (کارشناس برق)

عضو هئیت مدیره

 

خانم حنیفه عادلی (کارشناس مدیریت)

عضو هئیت مدیره
 

آدرس دفتر مرکزي : لرستان- خرم آباد- گلدشت شرقي-  ميدان ايران زمين (آرش)-  ساختمان مرکزي مهندسين مشاور يلدا سازه خرم
صندوق پستي : 189 خرم آباد 
فکس : 4226070-0661 
تلفن : 4-4226060-0661
آدرس دفتر کرج : کرج - ميدان شهيد فهميده- بلوار شهيد فهميده- نمايندگي شرکت يلدا سازه خرم
تلفن و فکس : 6321273-0263            
© 2008 - 2018 یلدا سازه خرم
Back to Top